ENGLISH    ESPAÑOL    CATALÀ

AIGÜES RESIDUALS URBANES

La plataforma atl optimitza els processos de depuració i garanteix el bon funcionament de la instal·lació al menor cost possible.

La plataforma de control avançat atl, és la tecnologia líder amb més de 100 instal·lacions en funcionament a nivell global. La flexibilitat del sistema permet la instal·lació en plantes de qualsevol mida, configuració i funcionalitat.

Característiques de la plataforma atl:

• Gestió integrada dels processos clau: Sistema d’aeració, recirculació interna i externa, dosificació de reactius, etc.

• Avaluació i control en línia dels processos de tractament: Nitrificació-desnitrificació, eliminació de carboni, producció i distribució d’aire, dosificació de reactius, etc.

• Flexibilitat i adaptabilitat: Compatible amb plantes de qualsevol mida, configuració o equips d’aeració.

• Accés remot a la plataforma i en conseqüència, accés remot als processos de tractament d’aigües residuals per a la supervisió continuada dels processos.

• Fiabilitat i robustesa del sistema (24/365): S’adopten nombrosos protocols de seguretat per garantir el bon funcionament del sistema:

• Actuacions de seguretat per fallada de la instrumentació: Incorpora un sistema de prognosi per comprovar el correcte funcionament dels equips de mesura.

• Redundància del control: En cas de fallada de comunicació el sistema implementa automàticament les estratègies de control predissenyades en el sistema SCADA.

Incorporació d’un sistema avançat de gestió d’alarmes.

La plataforma atl, basada en els controls avançats i intel·ligents, gestiona la planta de forma integral amb l’objectiu de millorar els processos i reduir-ne els costos d’operació.

Les solucions dissenyades es basen en la implementació i personalització de múltiples controls que treballen en paral·lel per adaptar-se a les característiques i necessitats de cada planta:

 

 •  

  Escolliu l'idioma

  CAT

  DE

  ENG

  ENG US

  ESP

  IT

Línia d'aigua:

 • Eliminació de nutrients

  Basat en l’evolució de les concentracions d’amoni i nitrats a l’efluent, i considerant el cost de la tarifa elèctrica, ajusta l’aportació d’aire amb la finalitat de garantir la qualitat d’abocament (en termes d’eliminació de nutrients) al menor cost energètic.

 • Recirculació interna

  Ajusta el bombament de recirculació interna en funció dels nivells de nitrats a la sortida del tractament biològic i/o al final de les càmeres anòxiques.

 • Gestió energètica

  avançada

  Basat en el seguiment dels consums energètics mitjançant mesuradors de consums, reporta informació a la resta de controls i determina ratis específics d’equips i processos que permet determinar, avaries, problemàtiques i desviacions.

 • Aportació externa
  de nitrogen

  Ajusta la dosificació d’una font externa de nitrogen en aquelles EDAR que presenten una excessiva relació DQO/N que impedeix portar a terme la síntesi cel·lular per manca de nutrients.

 • Eliminació de carboni

  Basat en els nivells de terbolesa i/o la concentració de COT a l’efluent, ajusta l’aportació d’aire amb la finalitat de garantir la qualitat d’abocament (en termes d’eliminació de matèria orgànica) al menor cost energètic.

 • Recirculació externa

  Ajusta el bombament de licor mixt en funció del cabal de tractament de l’EDAR i de la capacitat de sedimentació del fang en el decantador.

 • Eliminació química

  de fòsfor

  Ajusta la dosificació de coagulant depenent de l’evolució de la concentració d’ortofosfats o fòsfor total a la sortida de planta.

 • Tancs d’homogeneïtzació

  Amb la finalitat d’amplificar l’efecte tarifari del sistema de control nutriEn, aquest control opera el tanc d’homogeneïtzació com a magatzem tarifari, emmagatzemant aigua durant les hores que l’energia és més cara i enviant-la al sistema biològic durant el període en el que l’energia és més barata.

 • Producció i distribució
  d’aire

  Basat en la demanda d’oxigen en el procés biològic, proporciona una estratègia de pressió dinàmica per garantir l’assoliment dels nivells d’oxigen dissolt consignats amb una màxima eficiència del sistema.

 • Gestió energètica

  Basat en el seguiment dels consums energètics teòrics, reporta informació a la resta de controls amb l’objectiu de condicionar l’estratègia de funcionament i de consum de la planta a les variacions de tarifa elèctrica (cost del kWh).

 • Aportació externa
  de carboni orgànic

  Ajusta la dosificació d’una font externa de carboni orgànic en aquelles EDAR que presenten baixos rendiments de desnitrificació per carència de matèria orgànica a l’influent (baixa relació DQO/N).

 • Altres

  Disseny i implementació de controls per cobrir les necessitats específiques de cada procés.

Línia de fangs :

 • Digestió anaeròbia

  Basat en la monitorització en temps real dels principals paràmetres d’operació (carga màssica, rati AGV/ALC, producció de biogàs, etc.), optimitza la capacitat de tractament, maximitza la reducció de matèria orgànica i la producció de biogàs.

 • Línia de fangs

  Basat en la mesura del nivell i la concentració de sòlids en diferents unitats del procés, realitza un balanç de masses i defineix l’estratègia operativa per optimitzar el conjunt de la línia de fangs: increment de la capacitat de les unitats d’espessiment, reducció de la càrrega contaminant associada als retorns de la línia de fangs a capçalera de l’EDAR, reducció del consum energètic associat al tractament dels retorns, augment de la capacitat de deshidratació del fang, etc.

Línia de codigestió:

 • Codigestió anaeròbia

  Basat en l’evolució de la producció de biogàs, aquest control determina la dosificació de cosubstrat per complementar el procés de digestió anaeròbia i maximitzar la producció de biogàs.

 • Cogeneració

  Basat en la producció de biogàs i el set point de generació d’energia, aquest control defineix l’estratègia de funcionament del motogenerador per maximitzar l’energia produïda i/o adaptar-la a l’autoconsum de la planta.

Aplicació i resultats obtinguts:

La plataforma de control atl està implementada a més de 100 plantes de tractament d’aigües residuals a nivell municipal i industrial. Els resultats obtinguts en aquestes plantes:

Totes les plantes tenen capacitat d’optimització a nivell de processos i d’estalvi energètic amb l’aplicació de la plataforma atl.

SISLtech -  Xaloc 1, 2on pis – 08150 Parets del Vallès (Barcelona – Espanya)

Segueix-nos: